Dch v HNT Shipping

Cng ty TNHH TM Giao Nhn Vn Ti HNT,c thành lp vào nm 2011, cng ty khng nh c v trí ca mình trên th trng nh là mt nhà vn chuyn và giao nhn chuyên nghip, nhn c s tín nhim cao ca khách hàng, và c ánh giá là phát trin nhanh và khá thành cng

Chia s khách hàng

HNT Shipping lun lun lng nghe mi kin góp ca khách hàng

" Chúng ti hoàn toàn tin tng HNT Shipping "

Nguyn Vn Toàn

" Chúng ti cm n v s h tr nhit tình khi hp tác cùng HNT Shipping "

Nguyn Th Hng

" Chúng ti rt an tm khi n vi các dch v HNT Shipping "

Trn Hùng Tho

Tin tc

Mc tiêu Cng ty TNHH Thng mi Giao nhn vn ti HNT

Mc tiêu lu dài: tun th quy trình khép kín trong quá trình vn chuyn hàng hóa ca khách hàng t kho hàng v n cng xut, có y c s d liu cho tng l hàng, kim soát và hn ch ti a ri ro có th phát sinh.

Sn phm chi tr em ti HNT Shipping

Hin ti, Cng ty TNHH Thng mi Giao nhn vn ti HNT, chúng ti có ngun cung cp hai sn phm chi tr em

THNG BO V/v Tip nhn sinh viên thc tp 2017

Nhm h tr các bn sinh viên có c hi hc tp cng nh tri nghim thc t Cng ty TNHH TM Giao Nhn Vn Ti HNT thng báo chng trình tip nhn sinh viên thc tp vi ni dung nh sau:

Thng tin các dch v ca HNT Shipping nm 2017

Cng ty TNHH TM Giao Nhn Vn Ti HNT cung cp các dch v